<p style='margin:0px; text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> You need Adobe Flash Player to see this video<br><br> <a href='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' style='text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> Get the Flash Player</a></p>
Търсете във видеоклипове, участници, събития, аудио файлове, снимки и блогове Търсене

A z   E g y h á z   h i t v a l l á s a

 

 

Hitünk, tanításunk és életünk a teljes Szentíráson (39 ószövetségi és 27 újszövetségi könyve) épül fel, és azt, mint lezárt kijelentést tartjuk ma is irányadónak. A Szentírás tartalma hitünk alapja, minden hitre és üdvösségre vonatkozó kérdés vagy kijelentés szempontjából a legfőbb tekintély, a hívő élet számára zsinórmérték. A Biblia tanításait – amit abból megértünk – életünkben megvalósítani igyekezünk.Mt. 18-10.

 

 

Valljuk és tanítjuk:

 

 1. Istenről:

 

Isten Szent Háromság: Atya, Fiú, Szent Szellem (Szent Lélek), Egy Örök Isten. Ennek a titkát megérteni nem tudjuk, de a Biblia kijelentése alapján alázattal elfogadjuk.

Mt. 28-19

 

 1. Jézus Krisztusról:

 

Jézus Krisztus Isen egyszülött Fia, valóságos Isten. A Szent Szellemtől fogant, szűztől születve, testet öltött, valóságos emberré lett. Bűntetlen életet élt, majd kereszthalált szenvedett, vére árán megfizetve a bűn adósságát az emberért, de harmadnapon dicsőséges testben feltámadt, és felment a mennybe. Így lett Ő a világ Megváltója, aki kizárólagos út Istenhez, az emberiség egyetlen reménye. Ő most is az egyetlen közbenjáró Isten és ember között. Mk. 1-1, Ef.1-7

 

 1. A Szent Szellemről:

 

A Szent Szellem a harmadik isteni személy, aki bizonyságot tesz Krisztusról, megtérést munkálva az ember szívében. A Szent Szellem valósítja meg bennünk Krisztus életét, és alakítja ki az Ő jellemvonásait, vezet minket, s képessé tesz a győzedelmes hívő életre.

Jn. 14-16

 

 1. A Bibliáról:

 

A Szentírás Isten kijelentése, Istentől ihletett, és teljes mértékben megbízható, tévedhetetlen, melyet Isten azóta is minen lényeges hibától megőrzött. A Szentírást a Szent Szellem teszi érthetővé, élővé és hatóvá. 2Tim.3-16

 

 1. A teremtésről:

 

Isten az anyagi és a szellemi világ teremtője, aki azt jónak alkotta. Ő a világmindenség szuverén Ura és fenntartója. 1Móz.1-31

 

 1. Az emberről:

 

 1. 1Móz.1-27

 

 1. Az üdvösségről:

 

 1. Mk.16-16, Ap-Csel. 4-12

 

 1. A Gyülekezetről:

 

Istennek egy és egyetemes Gyülekezete (Egyháza, Eklézsiája, Krisztus Teste) van, az Ő kiválasztottjai. A Gyülekezet Feje Krisztus Jézus, tagjai testvérek Őbenne. Minden újonnan született keresztény ember, aki Jézus Krisztusban hisz, Őt személyes megváltójának és Urának vallja, a Testhez tartozik. Ők újonnan születésük pillanatában bemerültek a Szent Szellembe és Általa a Krisztus Testébe. A Gyülekezet minden egyes tagjának feladata az evangélium megélése, és az arról való bizonyosságtétel. Kol.1-14

 

 1. A közösség életének rendje:

 

 1. Kol.1-14

 

 1. Jézus Krisztus visszajöveteléről:

 

 1. 1 Thesz.4 13-18

 

 1. Küldetésünk a világban:

 

 1. Lk.10-3

 

 1. Az egyházunk egészséges tanítása:

 

Az egyházunk egészséges tanítása abban áll, hogy az egyházunk minden tagja hiszi és vallja a szent írásnak a tanítását. Az egyházunk felelősséget érez minden egyháztagért, legyen az testvér és testvérnő.

Ez a közösség az, ahol az egyházunk minden taja felelősnek érzi magát a többi testvérével szemben,  ezáltal megosztják minden gondjaikat minden örömüket,  mert ez  a  hitünknek  az

 1. Fil.2 1-4

            Egyházunk mélységesen elítéli az antiszemitizmunst, a rasszizmust és minden más, embert megkülönbözető ideológiát és vallásgyakorlatban Jézus Krisztus szeretetét mutatjuk be minden embernek.

 

 

III.

Az  Egyház  c é l j a

 

 

1./ Az Isten után vágyódó embereket tömörítő Egyházunk célja az, hogy az újjászületett (János ev. 3,1-10.), Egyházhoz forduló bármilyen nemzetiségű és nemzetű embereknek segítséget nyújtson és útmutatást adjon részükre a keresztény értékekre való elvezetéssel.

 

2./ Az Egyházunk kiemelt céljának tekinti a rászorulóknak, hajléktalanoknak, árváknak, özvegyeknek, betegeknek, elhagyottaknak a segítését, ápolását, felkarolását.

Az Egyházunk célja továbbá, hogy a rászoruló testvéreket (öregeket, munkaképteleneket, betegeket, elhagyottakat) segítse, őket ápolja, felkarolja, hitük gyakorlásáboz adjon segítséget nekik. Fontos feladatnak és célnak tekintjük az evangélium hirdetését, a missziós munkát és Krisztus szeretetének a bemutatását és gyakorlását úgy Magyarországon, mint az egész világon személyválogatás nélkül.

 1.       3./ Egyházunk célja továbbá keretet nyújtani a vallásgyakorlásához mindazoknak, akik hisznek a teljes Szentírásban ( Biblia), megtértek bűneikből, újjászülettek és Jézus Krisztus elkötelezett tanítványaként akarnak élni. Az Egyház célja  még:

a)      Isten dicsőségét szolgálni a Földön „szóval és tettel” ( Kol. 3:17.)

b)      Hírdetni az Evangéliumot a szegényeknek  és „minden teremtésnek” 

c)      ( Mk. 16:15)

d)     Felkészíteni a  hívőket a „szolgálat munkájára” ( Ef. 4:12.)

e)      Védelmet nyújtani a külső szellemi és erkölcsi kihívásokkal szemben

f)       ( Apostolok csel.:.20:28.)

g)      Úrvacsorai szolgálat és szeretetvendégség  gyakorlása (Apostolok csel.:2:42)

h)      A Biblia szellemi és erkölcsi üzenetének népszerűsítése a társadalomban 

i)        Kulturális, karitatív és oktatási tevékenység

j)        Helyi gyülekezeteken keresztül Isten dicsőségét és Jézus Krisztus szeretetét bemutatni az embereknek

k)      A  fiatalok és szegény, nincstelen emberek, családok  bátorítása, tanulásba, képzésbe, munkába állításuk elősegítése

l)        A Bibliában leírt hitbeli és erkölcsi tanítás, és építés a hajléktalanok és szegények  között és a közerkölcs stabilizálásához és gondolkodásuk átformálásához részükre segítséget nyújtani abból a célból, hogy az országnak hasznos állampolgárai lehessenek. 

m)    A gyermekáldás elfogadása, megtartása, felnevelése a Biblia szerint példamutató élettel, s úgy elengedni Őket majd, hogy maguk is példaértékűek legyenek mind az Isten, mind a társadalom számára.

 

 

                                                                 IV.

Az Istentiszteletek Rendje

 

1./ Az Egyházunk tagjai közösségi vallásgyakorlatunkat az Egyházon belül létrejött helyi gyülekezetben Istentisztelet formájában éljük meg. Az Isten tiszteletek hetente két alkalommal, Úrvacsorával egybekötve kerülnek megrendezésre.

 

 1. 2./ Az Istentiszteleteinken a Szent Szellem vezetése szerint Isten imádása, dicsérete, igehírdetés, bűnösök megtérésre hívása, személyes szükségletekért és betegekért való imádkozás,  ill. könyörgés, bemerítés, úrvacsorai közösség és szeretetvendéglés (agape) gyakorlása történik.

 

3./ Az Istentiszteleteken kívül házi bibliatanulmányozó – és ima-csoportokat alkothatnak az Egyház tagjai közös Biblia tanulmányozás és imádkozás, valamint közösségi élet gyakorlása céljából.

 1. Kol.3 16

 

 1. 1Pet.5 1-4

 

 1. Jan.3-3  Tit 3 4-7

 

6./ A kenyér megtörését, úrvacsorát havonta egyszer, alkalmanként máskor is, gyakoroljuk Istennel és egymással való közösségünk kifejezése céljából. Jézus Krisztus önmagát feláldozó és szétosztó élete jegyében emlékezünk Őreá, és ezzel is hirdetjük az Ő halálát. Ez a legjellegzetesebb összejövetelünk. Vállaljuk a kenyér megtörésének közösségét bármely, más keresztény közösséghez tartozó, újonnan született, rendezett életű testvérrel is. 

1 Kor. 11 23-25

 

7./ Gyermekkeresztséget nem gyakorolunk. Az egyházunk tanítása szerint alámerítésben részesítjük azokat, akik betöltötték a 13 évet és személyeseb bizonyosságot akarnak tenni Krisztusban való hitükről és Istennek átadott életükről. Luk.18-16

 

8./ Gyülekezeti közösségi életünk egyszerű, természetes és előírt formaságoktól mentes.

 

9./ Gyülekezeteink tagjai az emberi élet megkülönbözetett alkalmain (házasságkötés, menyegző, születés, temetés. stb.) is megragadják a lehetőséget az evangélium hírdetésére.

 

 1. 1Pét.5 2-3

 

 

 1. 1 Moz. 2 18,  Jan. 4 24, Ap-Csel 2 17-18

 

            Egyházunk Etikája:

 

            Mi hisszük és valljuk, hogy más testvér gyülekezetekkel együtt bizonyosságot teszünk Krisztus Urunk Egyetemes testéről. Az egyház etikájához hozzátartozik az, hogy a gyülekezetünk tagjai nem esküszenk tárgyakra, feszületekre, bibliára, írásban és szóban sem. Mert ez az igazi és éltető tanítás. amit a Biblia, Isten szava mond. Rom. 10-13

 

            Szolgálat és álpolás a rászorultak számára:

 

 1. Luk. 10 25-37, Ef.5 30

 

 

            A gyülekezetek anyagi és egyéb terheit a közösség tagjai belső indíttatás alapján önként válallják

Együttműködési rendelkezések

 

 

 1. Az Egyház megalakítását támogatja a memmonita egyházak központja: Congreso Mundial Mennonitas (Paraguay) Egyház és a Communidad Evangélica Menonita Egyház (Barcelona) megbízásával és támogatásával jön létre az Izsák-Baciu Jeronim lelkész vezetésével az Egyház. A Comminidad Evangélica Menonita Egyház a megalakuló Magyarországi Anabaptista Misszió – Magyar Keresztény Mennonita Egyházzal  együttműködik.
 2.  (Az egyházalapító okirat melléklete a  Communidad Evangélica Menonita Egyház 2010. április 8-án kelt  megbízó levele).

Az Egyház együttműködik a Szeretet-lánc Magyar Keresztény Alapítvánnyal

1.      Keresztény Mennonita Egyház Budapesti Gyülekezete

 Pásztor: Izsák-Baciu Ieronim lelkész

 Együttműködési rendelkezése

 1. Az Egyház megalakítását támogatja a memmonita egyházak központja: Congreso Mundial Mennonitas (Paraguay) Egyház és a Communidad Evangélica Menonita Egyház (Barcelona) megbízásával és támogatásával jön létre az Izsák-Baciu Jeronim lelkész vezetésével az Egyház. A Comminidad Evangélica Menonita Egyház a megalakuló Magyarországi Anabaptista Misszió – Magyar Keresztény Mennonita Egyházzal  együttműködik.
 2.  (Az egyházalapító okirat melléklete a  Communidad Evangélica Menonita Egyház 2010. április 8-án kelt  megbízó levele).

Az Egyház együttműködik a Szeretet-lánc Magyar Keresztény Alapítvánnyal.

                                                       

Hungarian pastor on hunger strike protesting against repressive law on churches

30 11 2011

 

A hunger strike is a method of non-violent resistance or pressure in which participants fast as an act of political protest, or to provoke feelings of guilt in others, usually with the objective to achieve a specific goal, such as a policy change. Most hunger strikers will take liquids but not solid food. A hunger strike cannot be effective if the fact that it is being undertaken is not publicized so as to be known by the people who are to be impressed, concerned or embarrassed by it.

 

In the first 3 days, the body is still using energy from glucose. After that, the liver starts processing body fat, in a process called ketosis. After 3 weeks the body enters a “starvation mode”. At this point the body “mines” the muscles and vital organs for energy, and loss of bone marrow becomes life-threatening.

 

Jeremiás Izsák-Bács, a leading pastor of the Hungarian Anabaptist Mission, Hungarian Mennonite Church, has started a hunger strike in Strasbourg on the 10th of November aimed at the new church law which becomes effective on the 1st of January, 2012. The new law deprives 250 churches of their currently recognized religious status with a stroke of a pen. This law forces them to be terminated or to re-register as citizens’ associations. Please help pastor Izsák-Bács by spreading the news about his action through blogs, Facebook and media if possible.

 

Pastor Izsák-Bács needs financial support for medical supervision of his bodily function and hotel room in Starsbourgh. Hungarian edition of Voice of America published in their online article data on bank account where financial support for pastor Izsák-Bács can be sent:

 

Bank name: BUDAPEST BANK Rt.

Bank address: 1138 Budapest, Váci út 188. (EU – Hungary)

Account owner: Evangéliumi Szolnoki Gyülekezet Egyház

Address: 5000 Szolnok, TVM. Ltp. Művelődési Ház, (EU – Hungary)

Account number: 10104569 – 72957800 – 00000002

IBAN : HU37 1010 4569 7295 7800 0000 0002

SWIFT Code: BUDAHUHB

 

For more information on pastor Izsák-Bács please contact pastor Péter  Soós,  mobil : +36-30-663-0880, E-mail: spj1125@gmail.com

 

PRESS RELEASE

 

November 23, 2011, Strasbourg

 

My name is Jeremiás Izsák-Bács. I am pastor and representative of the Hungarian Mennonite Church. I have been on a hunger strike since November 10 to call the attention to the serious violation of the law inHungary. 

 

The Hungarian Parliament has adopted a series of laws that restricted the freedom of press and speech, made the electoral law one-sided, deprived citizens of social rights and drastically reduced the employees’ rights.  All of these actions infringe our basic human rights in an unacceptable and unconstitutional manner.

 

This unspeakable legislation has also come to the church law. This irregularly forced new church law left untouched the legal status of only 14 churches; the right of every other legally registered church was taken away; starting in January, these groups will only be allowed to operate as societies rather than churches.  This is a fundamental and drastic loss of rights.

 

I protest against the deprivation of civil rights, the unacceptable restrictions, and I fight for Hungary to return to the legal and democratic norms agreed upon by the European Union!

 

Jeremiás Izsák-Bács

 

 

 

 

 

rebecca4165e

Hi, I love group sex. Write me here http://v.ht/5Fvs6


MENNONITA Egyház се присъедини към молитвата Chain Prayer World-Cadena Mundial de Oración. на Juan Jose Valverde Cordero


MENNONITA Egyház се присъедини към молитвата Chain Prayer World-Cadena Mundial de Oración. на Juan Jose Valverde Cordero


MENNONITA Egyház се присъедини към молитвата LORD'S PRAYER AND OUR WEALTH на Laurand


MENNONITA Egyház се присъедини към молитвата Chain Prayer World-Cadena Mundial de Oración. на Juan Jose Valverde Cordero


MENNONITA Egyház се присъедини към молитвата Chain Prayer World-Cadena Mundial de Oración. на Juan Jose Valverde Cordero


MENNONITA Egyház се присъедини към молитвата Chain Prayer World-Cadena Mundial de Oración. на Juan Jose Valverde Cordero


MENNONITA Egyház се присъедини към молитвата Chain Prayer World-Cadena Mundial de Oración. на Juan Jose Valverde Cordero


MENNONITA Egyház се присъедини към молитвата Chain Prayer World-Cadena Mundial de Oración. на Juan Jose Valverde Cordero


Страница на 16

Моя Блог


Le Sentenze della Corte Europea dei dritti dell’uomo dell’8/04/2014

http://www.dirittieuropa.it/blog/13744/in-evidenza/le-sentenze-della-corte-europea-dei-dritti-delluomo-dell8042014-diritti-europa/   Magyar Keresztény Mennonita Egyház and Others v. | още

Посетители на страницата ми


GGeorge GGeorge
Преди 339 дни
RENATO57CTBA RENATO57CTBA
Преди 350 дни
Victory Center Victory Center
Преди 398 дни
터키지기 터키지기
Преди 409 дни
denymins denymins
Преди 439 дни
davidvkimball davidvkimball
Преди 451 дни
aponder aponder
Преди 458 дни
noahdumbo noahdumbo
Преди 476 дни
Не регистрирай моите посетители (промяна )

Страница на 5