<p style='margin:0px; text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> You need Adobe Flash Player to see this video<br><br> <a href='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' style='text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> Get the Flash Player</a></p>
Търсете във видеоклипове, участници, събития, аудио файлове, снимки и блогове Търсене
Hans Hofman
e.motion

hans2|Netherlands

Evangelist Hans Hofman. "And Jesus said to His followers (disciples) Go into all the world and preach and publish openly the good news (the Gospel) to every creature (of the whole human race)..." mark 16:15, T.A.B


Моята Молитва

Heavenly Father I thank you for the blessings and the grace and the provision you give us every day. Thank you for Your Holy Spirit and thank you for your Word the Bible. Your words are |още

Присъедитете се в молитва

Реклами на общността

Моят блог

«назад

Efezen, Deel 2, BESTEMD ALS ZONEN VAN HEM

Dec 09, 2020

58 Прегледи
     (0 Рейтинг )

DEEL 2 EFEZEN,
BESTEMD ALS ZONEN VAN HEM

Welkom bij het 2e deel over de gemeente Efeze
Wij zijn vorige keer begonnen  in het stukje over de gemeente Efeze in het boek  openbaringen.
En daarna ben ik verder gegaan in Handelingen 19.
En in Handelingen 19 vanaf vers 13 tot 20 zien we dat er enige zonen waren, Joodse geesten bezweerders, die waagden het over hen die boze geesten in zich hadden de naam van Jezus te noemen met de woorden: Ik bezweer u bij de Jezus die Paulus predikt. En het waren 7 zonen  van een zekere Skevas een Joodse overpriester die dit deden. Maar de boze geest antwoorde en zei tot hen: Jezus ken ik en van Paulus weet ik, maar wie zijn jullie? En de mens in wie de boze geest was sprong op hen af en overweldigde hen, en bleek zoveel sterker dan zij, zodat zij zonder kleren en gewond uit dat huis moesten vluchten.
En dan zien wij een paar verzen verder, dat de mensen die tot bekering kwamen (vers 18) En velen van hen die gelovig geworden waren, kwamen hun schulden  belijden en uitspreken wat ze bedreven hadden en enige van hen die toverkunsten uitgeoefend  hadden brachten hun boeken bijeen en verbranden ze te aanschouwen van allen. En men berekende de waarde er van en stelde vast op 50.000 zilverstukken (ongeveer 5.5 miljoen Euro) En zo ging het woord van de Heer met kracht voort en werd sterker. En dan zien we in het volgende stukje, daar gaat het over Demetrius, die de Artemis afgodsbeeldjes maakte.. En als wij uitgaan op de straat of andere plaatsen, om de mensen het evangelie te vertellen, dan kunnen we allemaal van dit soort dingen tegen komen. Maar dat kunnen we niet als we geen fundament in ons leven hebben. Als wij niet weten wie wij zij in Christus? WIE ZIJN WIJ IN CHRISTUS? Dat kunnen wij bijvoorbeeld  ontdekken als wij de Efezen brief lezen.
En zeker in het eerste deel in hoofdstuk 1:3-14. De brief aan de Efezen is geschreven ongeveer 60 j. na Christus, tijdens Paulus 2 jarige gevangenschap in Rome. Gericht aan de gemeente Efeze, maar ook aan de universele gemeente wereldwijd. Dat blijkt  uit de verdere gedeelten die we later bespreken. Waar het gaat over hoe wij als christen behoren te leven en over de wapenrusting. Dat is dus niet alleen voor de mensen in de gemeente van Efeze, maar ook voor ons in deze tijd. Zeker in deze tijd. En dan staat er in vers 3, Gezegend zij God de Vader van onze Here Jezus Christus. Wij Kunnen in ons gebed de Heer zegenen zoals Hij ons zegent. Onze Here Jezus Christus de Zoon en de Vader.  “En Hij (de Vader) heeft ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld OPDAT wij…”  Als je leest in de bijbel, let dan altijd op, WAT staat er in die zin? TOT WIE wordt er gesproken? WIE SPREEKT ER TOT JOU ? WIE SPREEKT er TOT MIJ? “En Hij (de Vader)heeft ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld OPDAT, (Dat betekend dat God dat gedaan heeft met een doel, wij zijn gemaakt met een doel) “dat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Zijn aangezicht.” Dat is het doel, wij zijn HET LICHAAM VAN CHRISTUS. Als wij als christen hier op aarde lopen, dan kijkt de wereld naar ons en als zij het dan goed is zien ze dan Christus lopen, zien zij een stukje een onderdeel van God lopen.  Wij zijn het lichaam van Christus op aarde. Dus zien ze een cel van het lichaam van Christus WAARVAN HIJ ZELF HET HOOF IS.
En in vers 5 lezen wij: “In liefde heeft Hij (de Vader) ons predestinated er toe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen. Te worden GEADOPTEERD  door Jezus Christus en de Vader. Wij zijn aangenomen ALS ZONEN.  Niet zomaar om religieuze mensen te zijn zoals we juist gelezen hebben over die zonen  van Skevas, dat waren zonen van een religieus gezin. Ze waren zonen van een priester. Die vader kon er misschien niets aan doen, of had ze misschien niet goed onderwezen… Maar de zonen die dachten dat ze wel eventjes in de Naam van Jezus die Paulus predikte boze geesten konden uitdrijven. Probeer het niet, ga het niet doen, het is levensgevaarlijk, TENZIJ je wederomgeboren bent en gedoopt bent met de Heilige Geest. En dan nog alleen als de Heilige Geest je eerst openbaart. “In liefde heeft Hij ons van te voren als zonen aangenomen en zijn geadopteerd door Jezus Christus. Wij zijn niet zo maaraangenomen, wij zijn geadopteerd als volwaardige kinderen van God. “Allen die Hem hebben aangenomen, heeft Hij macht gegeven, om een kind van God te worden”Johannes 1:12.  Maar voor de grondlegging der wereld heeft God ons al bestemd om Zijn zonenn en dochters te worden. Als wij tot Jezus komen, als wij het offer van Jezus aanvaarden, dan komt de Heilige Geest in ons wonen, dan worden wij VOLWAARDIGE KINDEREN VAN GOD dan zijn wij ook GEBORGEN IN HEM. In vers 5 lezen wij: In liefde heeft Hij ons te voren bestemd, naar het welbehagen van Zijn wil, naar Zijn plan, Zijn ontwerp. Hij is de architect van alles wat Hij gemaakt heeft zegt Paulus in Hebreeën 11:13-16. Van alles wat wij zijn en hebben  en wat wij kunnen doen. Hij wijst ons de weg. En in Hem, in Jezus hebben wij de VERLOSSING DOOR ZIJN BLOED de vergeving van onze overtredingen. (Kolossenzen 1:14, Efezen 1:7) Wij hebben de verlossing , door Zijn bloed, door Zijn offer op Golgotha de vergeving van onze overtredingen. Hij heeft ons gereinigd als wij onze zonden belijden, dan is God getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.  1.Johannes 1:9. En dat is wat Hij voor ons heeft gedaan. Maar wij moeten tot Hem komen en onze zonden belijden zodat wij rein en zuiver zijn. Dat hebben wij hier ook eerder gelezen. Met het DOEL dat wij rein en onberispelijk zouden zijn voor Zijn aangezicht. Dat lazen wij in vers 4.
en in vers 7 staat dus.. En in Hem, in Jezus, hebben wij de verlossing, door Zijn bloed de vergeving van onze zonden.. van onze overtredingen. In vers 8 lezen wij:  Zijn genade welke Hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand… In alle PRACTISCH  INZICHT.. Als wij de Amplifiet translation lezen en zien wij:  dat Hij ons Zijn genade rijkelijk bewezen heeft in alle praktisch inzicht. Wij krijgen niet zomaar een zalving om halleluja te roepen.. maar om daadwerkelijk vrucht te dragen in ons leven.
Bij de een zal dat met de handen zijn, bij de ander met zijn mond en oren en weer een ander met de bereidvaardigheid van het evangelie, als hij / zij op weg gaat.
Praktisch inzicht, God heeft voor Zijn doel, Zijn ontwerp, heeft Hij practisch inzicht gebruikt. Het is voor een doel gemaakt. In vers 9 lezen wij dan: Door ons het geheimenis van Zijn wil te doen kennen.
Je geeft alleen het geheim van je wil weg aan iemand die je echt kent en vertrouwd, aan een echte zoon of dochter.. een partner in je ministrie. In overeenstemming met het welbehagen dat de Vader zich in Jezus Zijn Zoon had voorgenemen. Hij heeft ons het geheimenis bekend gemaakt van Zijn wil.. MET EEN DOEL!.  In vers 10 lezen wij: Ter VOORBEREIDING van de volheid de tijden al wat in de hemel en op de aarde is ONDER ÉÉN HOOFD (Dat is Christus) te vatten. Zijn zonen, Zijn gemeente, Zijn lichaam, heeft God onder het hoofd Jezus Christus gesteld. Wij zijn het lichaam  en Jezus is het hoofd. Hij bedenkt wat goed voor ons is.. Hij bedenkt wat Hij wil doen, omdat Hij het van de Vader hoort. Jezus kon (op aarde) ook niets doen zonder dat Hij het eerst van de Vader had gehoord of gezien. En zo kunnen wij ook niets (eeuwigs) doen zonder dat wij het eerst van de Vader en de Here Jezus gehoord en gezien hebben.
Daarom is EEN PERSOONLIJKE RELATIE MET GOD zo belangrijk zodat de Heilige Geest in jou denken kan werken. Dat Hij je denken vernieuwd. Ons denken moet vernieuwd worden.  (geestelijk leren verstaan).
In vers 10 lezen wij: Om ter voorbereiding der tijden.. Al die dingen die God in ons leven bewerkt, ons vormt en ons naar Zijn beeld maakt, is ter voorbereiding van de volheid der tijden. Wij zijn dus onder weg. Onder leiding van de Heilige Geest en in de voetsporen van Jezus om voorbereid te worden voor de volheid der tijden.
Al wat in de hemel en op de aarde is onder één hoofd (Christus) samen te vatten. Dat is belangrijk dat wij in die eenheid met de drie-eenheid van God, Vader Zoon en Heilige Geest en jij persoonlijk, dat dat een eenheid is dat daar niets tussen kan komen. Dat God werkelijk de eerste plaats in jou en mijn leven heeft.  In vers 11: In Hem, in dien wij ook het erfdeel ontvangen waartoe wij tevoren bestem waren krachtens het voornemen, krachtens Zijn plan, Hem  die in alles werkt naar de raad van Zijn wil. God, als wij op weg zijn met God en wij Zijn wil doen,  kan Hoij ons ook volmaken, dan kan Hij ons klaarmaken voor de taak die Hij door ons heen wil werken, al s wij een zuiver en rein kanaal zijn. Dan kunnen wij ook het erfdeel, de Heilige geest ontvangen. God geeft ons niet de Heilige Geest.. en ik heb het al vaker gezegd, om op een stoel te zitten of alleen maal haleluja te roepen… Maar ombruibaar te zijn in Zijn Koninkrijk. Jezus ging rond weldoende, predikende, getuigende, genezende en bevrijdende allen die door de duivel overweldigd waren.. Handelingen 10:38. En dat is ook ons voorbeeld. En als je niet uit kan gaan, omdat je gehandicapt  bent of om welke reden dan ook je niet naar buiten  kan, dan kun je altijd nog bidden. Bidden voor zendelingen, voor je voorgangers, voor je gemeente, voor je broeder en zuster die ziek of zwak is. Voor de ouderen, je kunt voor zoveel mensen bidden.. voor de vervolgde christenen..

In Hem in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen, volgens het plan van Hem die dit alles werkt naar de raad van Zijn wil. Vers 12: Opdat wij, zouden zijn tot lof, tot glory van Zijn heerlijkheid. Wij die reeds eerder onze hoop op Christus hadden gebouwd.
Wij hadden onze hoop op Christus gebouwd, maar Hij volmaakt ons, OPDAT HIJ verheerlijkt word. Dat Zijn naam eer en glory krijgt. Vers 13: In Hem bent ook u NADAT  u HET WOORD der waarheid het evangelie voor uw behoudenis HEBT  GEHOORD. Zodra wij het woord HOREN EN HET AANVAARDEN komen wij IN CHRISTUS, geborgen met Jezus in God. In Hem bent ook u, nadat u het woord de waarheid het evangelie   van behoudenis hebt gehoord. Wij worden dus niet geboren, je kunt geboren in een christelijk gezinmaar je hebt HET WOORD nodig OM TOT GELOOF TE KOMEN (Romeinen 10:17) Persoonlijk tot geloof te komen. Het evangelie voor uw behoudenis / redding gehoord hebt. In Hem bent u toen u tot geloof in Hem kwam, OOK VERZEGELD MET DE HEILIGE GEEST der belofte.  Ziet u? Er staat in Efeze 1:13 IN HEM bent u toen u tot geloof in Hem kwam ook VERZEGELD met de HEILIGE GEEST der belofte.
Wij zijn verzegeld met de Heilige Geest die Hij, Jezus, beloofd heeft.
Want God is een waarmaker van Zijn woord.  De Heilige Geest die een onderpand is van onze erfenis, want Jezus is daar voor gestorven  zo dat Hij de weg vrij kon maken, zodat Zijn Heilige Geest tot jou en mij gezonden kon worden. Tot verlossing van het volk (zie ook: Handelingen 2:14-40) dat Hij zich verworven heeft tot  lof zijner heerlijkheid. Wij zijn niet gered voor onszelf om alleen maar een prettig gezellig leventje te hebben, nee, wij zijn gered om anderen te redden en boven alles dat het volk wat Hij Zich verworven heeft tot lof zijner heerlijkheid zouden leven. Wij zijn gered om de Heer te loven en te prijzen DOOR ons leven heen, door wat wij doen geven wij Jezus en de Vader eer.
De Heer zegen jullie