<p style='margin:0px; text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> You need Adobe Flash Player to see this video<br><br> <a href='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' style='text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> Get the Flash Player</a></p>
Търсете във видеоклипове, участници, събития, аудио файлове, снимки и блогове Търсене
Hans Hofman
e.motion

hans2|Netherlands

Evangelist Hans Hofman. "And Jesus said to His followers (disciples) Go into all the world and preach and publish openly the good news (the Gospel) to every creature (of the whole human race)..." mark 16:15, T.A.B


Моята Молитва

Heavenly Father I thank you for the blessings and the grace and the provision you give us every day. Thank you for Your Holy Spirit and thank you for your Word the Bible. Your words are |още

Присъедитете се в молитва

Реклами на общността

Моят блог

«назад
<1 345  58>

Efezen, Deel 1, HET BEGIN VAN DE GEMEENTE IN EFEZEN

Dec 09, 2020

50 Прегледи
     (0 Рейтинг )

EFEZEN,  DEEL 1

Welkom ik wil in een serie over de gemeente van Efezen een aantal punten naar voren halen. Om u te bemoedigen die dit horen en lezen.
Wij lezen op verschillende plaatsen over de gemeente van Efezen.
En eigenlijk is de aanleiding, waarom ik dit wil doen,  omdat ik bij het lezen van Openbaringen bij één van de 7 gemeenten die door Johannes genoemd worden, bij de gemeente Efezen kwam.
En daar schrijft Johannes aan de engel van de gemeente Efezen,  (dat is de boodschapper van die gemeente) Dit zegt Hij,  die de 7 sterren in Zijn rechter hand houd, (Dat zijn de 7 boodschappers van de 7 gemeenten)  en Hij die tussen de 7 gouden kandelaren  wandelt (dat zijn de 7 gemeenten vanaf Openbaringen 2 genoemd).
Ik weet uw werken en inspanningen en uw volharding en dat u de kwaden niet kunt verdragen en hen op de proef gesteld heeft, die zeggen dat ze apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat jullie hen leugenaars hebt bevonden; en u hebt volharding en verdragen omwille van Mijn Naam u bent niet moede geworden.
Maar ik heb tegen u dat u, uw eerste liefde verzaakt hebt.
Gedenk dan van welke hoogte gij gevallen hebt en bekeert u en doet weer uw eerste werken.
Maar zo niet, dan kom Ik tot u en Ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen indien u, u niet bekeert. Vers 6: Doch (en dan komt er een bemoediging) dit hebt u, dat u de werken van de Nikolaïeten haat ( dat waren omkopers, misleiders, dwaalleraren) en die werken die ook Ik haat zegt de Here.
Maar WAAR kwam die gemeente in Efezen eigenlijk vandaan?

We hebben natuurlijk ook de brief aan de gemeente Efezen, waar heel belangrijke onderwerpen  in staan, waar ik later in een andere opname op terug wil komen.
Maar waar ik nu wil kijken is Handelingen 19, waar de gemeente Efezen eigenlijk is begonnen. Paulus die was aan het rondreizen en Paulus die kwam te Efeze.  Ik wil dat lezen van uit Handelingen 19:1… En terwijl Apolos te Korinte was gebeurde het, dat Paulus na door de bovenlanden  gereisd te zijn, te Efeze kwam en daar enige discipelen vond. En hij zei

 tot hen ; HEBBEN JULLIE DE HEILIGE GEEST ONTVANGEN TOEN JULLIE TOT GELOOF KWAMEN? Doch zij zeiden tot Paulus: Wij hebben zelfs niet gehoord dat er een Heilige Geest is. En Paulus vroeg hen: Waar in zijn jullie dan gedoopt? En zij zeiden in de doop van Johannes. En dan zien we gelijk, waar deze  gemeente begonnen was, er waren zo’n 12 discipelen daar, niet  de discipelen die met Jezus mee gingen, Jacobus, Johannes, etc. maar dit waren 12 discipelen die tot bekering waren gekomen bij de oproep die Johannes deed.
Dat was een doop van bekering, een doop van bekering van zonden en dit waren discipelen van Johannes. Maar Johannes was de wegbereider voor Jezus. Dat mensen zich zouden bekeren van hun zonden. Johannes  verwees ook naar de Here Jezus.
En zei: Hij (Jezus) die na mij komt zal u dopen met de Heilige Geest. Ik heb u gedoopt met water maar Hij die na mijn komt zal u dopen met de Heilige Geest. En dit waren 12 discipelen van Johannes.
En als Paulus dan vraagt, hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen jullie tot geloof kwamen, zeiden zij,  wij hebben zelfs niet gehoord dat er een Heilige Geest is.


En wat gebeurt er hier dan? Vandaag zouden veel mensen kritiek  hebben over allerlei soorten van dopen. Maar hier staat in de bijbel, dat is het woord, wat God heeft laten opschrijven geïnspireerd door de Heilige Geest om ons te onderwijzen . En Paulus zei waar in zijn jullie dan gedoopt? En zij zeiden in de doop van Johannes. Maar Paulus zei Johannes doopte een doop van bekering en zei tot het volk dat zij moesten geloven  in Hem die na hem kwam. Zij moesten niet in Johannes geloven  maar in de Here Jezus, die daarna zou komen. En toen deze discipelen dit hoorden lieten zij zich dopen in de naam van Jezus. Lieten zij zich eigenlijk opnieuw dopen, waar veel  Kritiek op is, in deze tijd waarin jongeren en ouderen zich opnieuw laten dopen als zij een ontmoeting met Jezus hebben gehad. Zij lieten zich dopen in de naam van de Here Jezus.  Er is dus helemaal niets mis mee, als je verder groeit, de waarheid van Jezus ontdekt en je als volwassene laat dopen. Misschien ben je als kindje na keuze van je ouder als kindje besprenkeld. Iemand zei een : de kinderdoop is ook een bijbelse doop want wij moeten worden als de kinderen.. En als we worden als de kinderen dan aanvaarden wij ook het cadeau wat Jezus heeft gegeven, want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enig geboren Zoon gegeven heeft opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Joh.3:16. En Jezus zei ook: Wie gelooft en zich laat dopen die zal behouden worden. En toen zij dit hoorden lieten zij zich dopen in de naam van de Here Jezus. En toen Paulus hen de handen oplegde, en dan zien we weer een volgende stap, toen Paulus hen de handen oplegde ontvingen zij de Heilige Geest en kwam de Heilige Geest over hen. En zij spraken in tongen (foreign, unknown) tongen en profeteerden .
En  het waren in het geheel ongeveer 12 mannen.
En dat is eigenlijk het begin van de gemeente in Efeze.
Want deze mensen gingen uit, zei vertelden wat zij ontvangen hadden. Iets wat je niet ontvangen hebt kun je niet verder vertellen. Daarom zijn veel mensen geen discipelen maar meer stoel verwarmer of traditioneel kerkbezoekers. Al is God blij als mensen naar de kerk gaan. Maar Hij zoekt mensen die Hem willen kennen, van Hem willen leren, die leerlingen van de Here Jezus  willen zijn en Hem willen volgen. In Zijn voetsporen willen gaan, en die willen zeggen Here Jezus wat wilt U dat ik vandaag  ga doen. Wat wilt U door mij heen doen, ik wil een vat voor U zijn,  ik wil een kanaal voor Uw zegen zijn, opdat uw glory, heerlijkheid, zichtbaar word in deze wereld.
Dat is het geweldige als je gedoopt word met de Heilige Geest. En dat gebeurde hier in Handelingen 19 toen Paulus hen de handen oplegde. En Paulus ging naar de synagoge, hij bleef niet bij die 12 mensen hangen. Maar ging zoals hij gewend  was naar de synagoge. En trad daar 3 maanden vrijmoedig op om hen door besprekingen te overtuigen aangaande het koninkrijk van God.
Ik hoor wel eens mensen zeggen wij kunnen anderen niet overtuigen, maar Paulus die was hier bezig 3 maanden lang om de mensen in de synagoge te overtuigen  aangaande het Koninkrijk van God. En was hij dan alleen maar met het Nieuwe Testament bezig? Nee, hij overtuigde hen van uit het Oude Testament  want het nieuwe testament bestond nog niet. Paulus die haalde uit de profetieën aan dat Jezus de beloofde Messias was, dat Hij moest komen, dat Hij moest lijden, dat lezen we in Jesaja 53 etc.  Dat Hij moest lijden, sterven en zou opstaan uit de doden en dat Zijn offer een volmaakt offer zou zijn.  En dat Hij het Koninkrijk van God heeft aangekondigd  en dat het Koninkrijk van God gekomen was. En als mensen dat Koninkrijk binnen gaan, gaan ze door de Deur, Jezus zei: Ik ben de Deur, en wie door Mij binnen komt die zal eeuwig leven hebben, die zal gereinigd worden, die zal vergeven worden, die zal een hele nieuwe schepping worden.
En dat is het geweldige als we naar het evangelie luisteren en het aanvaarden. En de mensen in Efeze, deze eerste discipelen, die gingen daar ook mee verder.. Maar toen sommigen van de anderen in de synagoge verhard bleven en ten aanhoren van de menigte kwaad begonnen  te spreken, over het Koninkrijk waar Paulus over predikte, over de Weg, over Jezus. Maakte Paulus zich van hen los en zonderde zijn discipelen af. Paulus nam zorg over zijn discipelen en zonderde ze af van die mensen die kwaad bleven spreken over de Weg Jezus die de Weg , de Waarheid en het Leven is en dat je door Jezus behouden kan worden. Misschien dachten die critici wel net als sommige religies dat je dan een gestolen Jezus  hebt. Want daar denkt men, dat moet je gegeven worden.. door eerst de wetten en regeltjes te houden. Maar als wij de wet prediken dan  komt er een bedekking over de mensen. Wij moeten over de genade en de Weg Jezus Christus spreken als wij anderen van Jezus vertellen.  En dat is geweldig. Maar Paulus die zonderde deze discipelen af en hij ging verder. Hij bleef niet hangen bij die mensen die negatief waren, hij bleef niet 10-15 jaar hangen tussen mensen waar deze discipel niet geestelijk konden groeien. Waar hij niet meer  discipelen kon maken.
Hij had het 3 maanden geprobeerd mensen te overtuigen. Mensen van Jezus te vertellen, maar als mensen verhard blijven dan ga je een stap verder.. Dat is soms verdrietig, want je verlangt dat alle mensen tot bekering komen, want dat is het verlangen van God. God zegt in 2.Petrus 3:9 dat Hij niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot erkenning van de waarheid komen. Dat  allen tot bekering komen.
Dat was ook het verlangen van Paulus en dat zie je ook in Efeze. Dat hij volharde en moeite deed om mensen te bereiken met het evangelie. Hij ging daarom in een andere zaal verder en zonderde zijn discipelen  af. In Handelingen 19:9-10 lezen we dat hij dagelijks besprekingen / onderwijs gaf in de zaal van Tyrannes.

En dit ging 2 jaar lang zo voort.
Zodat allen in (het toenmalig bekende) Azië het woord van God hoorde. Joden zowel als Grieken en God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus zodat ook zweet doeken en gordeldoeken van Paulus lichaam aan de zieken gebracht werden zodat kwalen van hen weken en de boze geesten uit hen verdreven werden.
Er was kracht van de Heilige geest. Er was kracht van God. Geen menselijke kracht, geen visualisatie en allerlei ideeën van mensen. Geen New Age toestanden, nee er was kracht van de Heilige Geest en dat is ook de belofte van die Jezus aan iedere volgeling van Hem heeft gegeven:  Jullie zullen kracht ontvangen waneer de Heilige Geest over jullie, over jou, komt en je zult Mijn getuigen zijn. En dat gebeurde ook bij de eerste discipelen in Handelingen 1:8, 2:3 en hier in Efeze Handelingen 19:5-6.
En dat was het begin van de gemeente in Efeze.
Ik wil volgende keer verder gaan over de gemeente van Efeze hoe het daar ging.
Er is veel te lezen in de brief aan de Efezen.
We lezen daar over dat de gemeente het lichaam van Christus is.
Dat Christus het hoofd van de gemeente is.
Hij geeft allerlei wapens  aan de gemeente, de wapenrusting..
Instructies en aanwijzingen over de manier van leven voor de christen en de gemeente.
Daar wil ik in een volgende opname over verder gaan.